บรรพ ๒หนี้
Zweites Buch.Recht der Schuldverhältnisse
第二編債権債務関係

* มาตรา 194 - 353 ลักษณะ ๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
Erster Abschnitt.Allgemeine Vorschriften
第一章総則
+ มาตรา 194 - 202 หมวด ๑วัตถุแห่งหนี้
Erster Titel.Gegenstand der Schuldverhältnisse
第一節債権の目的

+ มาตรา 203 - 289 หมวด ๒ผลแห่งหนี้
Zweiter Titel.Wirkung der Schuldverhältnisse
第二節債権の効力
- มาตรา 203 - 225 ส่วนที่ ๑การไม่ชำระหนี้
Erster Untertitel.Nichterfüllung
第一款債務不履行

- มาตรา 226 - 232 ส่วนที่ ๒รับช่วงสิทธิ
Zweiter Untertitel.Surrogation
第二款代位

- มาตรา 233 - 236 ส่วนที่ ๓การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
Dritter Untertitel.Rechtsausübung durch den Gläubiger an Stelle des Schuldners
第三款債権者代位権

- มาตรา 237 - 240 ส่วนที่ ๔เพิกถอนการฉ้อฉล
Vierter Untertitel.Anfechtungsrecht des Gläubigers wegen der Schädigung
第四款詐害行為取消権

- มาตรา 241 - 250 ส่วนที่ ๔สิทธิยึดหน่วง
Fünfter Untertitel.Zurückbehaltungsrecht
第五款留置権

- มาตรา 251 - 289 ส่วนที่ ๕บุริมสิทธิ
Sechster Untertitel.Vorzugsrecht
第六款先取り特権

· มาตรา 253 - 258 ๑.บุริมสิทธิสามัญ
Erste Abteilung.Allgemeines Vorzugsrecht
第一目一般の先取り特権

· มาตรา 259 - 276 ๒.บุริมสิทธิพิเศษ
Zweite Abteilung.Besonderes Vorzugsrecht
第二目特別の先取り特権
มาตรา 259 - 272 (ก)บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์
(A)Vorzugsrecht an beweglichen Sachen
(イ)動産の先取り特権

มาตรา 273 - 276 (ข)บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์
(B)Vorzugsrecht an unbeweglichen Sachen
(ロ)不動産の先取り特権

· มาตรา 277 - 280 ๓.ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
Dritte Abteilung.Rangverhältnis mehrerer Vorzugsrechte
第三目先取り特権の順位

· มาตรา 281 - 289 ๔.ผลแห่งบุริมสิทธิ
Vierte Abteilung.Wirkung des Vorzugsrechts
第四目先取り特権の効力

+ มาตรา 290 - 302 หมวด ๓ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
Dritter Titel.Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern
第三節多数当事者の債権および債務

+ มาตรา 303 - 313 หมวด ๔โอนสิทธิเรียกร้อง
Vierter Titel.Übertragung der Forderung
第四節債権の譲渡

+ มาตรา 314 - 353 หมวด ๕ความระงับหนี้
Fünfter Titel.Erlöschen der Schuldverhältnisse
第五節債権の消滅
- มาตรา 314 - 339 ส่วนที่ ๑การชำระหนี้
Erster Untertitel.Erfüllung
第一款弁済

- มาตรา 340 ส่วนที่ ๒ปลดหนี้
Zweiter Untertitel.Erlass
第二款免除

- มาตรา 341 - 348 ส่วนที่ ๓หักกลบลบหนี้
Dritter Untertitel.Aufrechnung
第三款相殺

- มาตรา 349 - 352 ส่วนที่ ๔แปลงหนี้ใหม่
Vierter Untertitel.Novation
第四款更改

- มาตรา 353 ส่วนที่ ๕หนี้เกลื่อนกลืนกัน
Fünfter Untertitel.Konfusion
第五款混同

* มาตรา 354 - 394 ลักษณะ ๒สัญญา
Zweiter Abschnitt.Vertrag
第二章契約
+ มาตรา 354 - 368 หมวด ๑ก่อให้เกิดสัญญา
Erster Titel.Zustandekommen des Vertrags
第一節契約の成立

+ มาตรา 369 - 376 หมวด ๒ผลแห่งสัญญา
Zweiter Titel.Wirkung des Vertrags
第二節契約の効力

+ มาตรา 377 - 385 หมวด ๓มัดจำและกำหนดเบี้ยผรับ
Dritter Titel.Draufgabe und Vertragsstrafe
第三節手付けおよび違約罰

+ มาตรา 386 - 394 หมวด ๔เลิกสัญญา
Vierter Titel.Rücktritt
第四節契約の解除

* มาตรา 395 - 405 ลักษณะ ๓จัดการงานนอกสั่ง
Dritter Abschnitt.Geschäftsführung ohne Auftrag
第三章事務管理

* มาตรา 406 - 419 ลักษณะ ๔ลาภมิควรได้
Vierter Abschnitt.Ungerechtfertigte Bereicherung
第四章不当利得

* มาตรา 420 - 452 ลักษณะ ๕ละเมิด
Fünfter Abschnitt.Unerlaubte Handlungen
第五章不法行為
+ มาตรา 420 - 437 หมวด ๑ความรับผิดเพื่อละเมิด
Erster Titel.Haftung für unerlaubte Handlungen
第一節不法行為責任

+ มาตรา 438 - 448 หมวด ๒ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
Zweiter Titel.Schadensersatz wegen unerlaubter Handlungen
第二節不法行為による損害賠償

+ มาตรา 449 - 452 หมวด ๓นิรโทษกรรม
Dritter Titel.Befreiung von der Haftung
第三節免責

* * *