* มาตรา 1 - 3 ข้อความเบื้องต้น
Einleitung
施行通則

บรรพ ๑หลักทั่วไป
Erstes Buch.Allgemeiner Teil
第一編総 則

* มาตรา 4 - 14 ลักษณะ ๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
Erster Abschnitt.Allgemeine Vorschriften
第一章総則

* มาตรา 15 - 136 ลักษณะ ๒บุคคล
Zweiter Abschnitt.Personen
第二章

+ มาตรา 15 - 64 หมวด ๑บุคคลธรรมดา
Erster Titel.Natürliche Personen
第一節自然人
- มาตรา 15 - 18 ส่วนที่ ๑สภาพบุคคล
Erster Untertitel.Rechtspersönlichkeit
第一款権利能力
- มาตรา 19 - 36 ส่วนที่ ๒ความสามารถ
Zweiter Untertitel.Geschäftsfähigkeit
第二款行為能力
- มาตรา 37 - 47 ส่วนที่ ๓ภูมิลำเนา
Dritter Untertitel.Wohnsitz
第三款住所
- มาตรา 48 - 64 ส่วนที่ ๔สาบสูญ
Vierter Untertitel.Verschollenheit
第四款失踪

+ มาตรา 65 - 136 หมวด ๒นิติบุคคล
Zweiter Titel.Juristische Personen
第二節法人
- มาตรา 65 - 77 ส่วนที่ ๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
Erster Untertitel.Allgemeine Vorschriften
第一款総則
- มาตรา 78 - 109 ส่วนที่ ๒สมาคม
Zweiter Untertitel.Vereine
第二款社団法人
- มาตรา 110 - 136 ส่วนที่ ๓มูลนิธิ
Dritter Untertitel.Stiftungen
第三款財団法人

* มาตรา 137 - 148 ลักษณะ ๓ทรัพย์
Dritter Abschnitt.Sachen
第三章

* มาตรา 149 - 193 ลักษณะ ๔ นิติกรรม
Vierter Abschnitt.Rechtsgeschäfte
第四章法律行為
+ มาตรา 149 - 153 หมวด ๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
Erster Titel.Allgemeine Vorschriften
第一節総則
+ มาตรา 154 - 171 หมวด ๒การแสดงเจตนา
Zweiter Titel.Willenserklärung
第二節意思表示
+ มาตรา 172 - 181 หมวด ๓โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
Dritter Titel.Nichtigkeit und Anfechtung
第三節無効および取り消し
+ มาตรา 182 - 193 หมวด ๔เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
Vierter Titel.Bedingungen und Termine
第四節条件および期限

* มาตรา 193/1 - 193/8 ลักษณะ ๕ระยะเวลา
Fünfter Abschnitt.Fristen
第五章期間

* มาตรา 193/9 - 193/35 ลักษณะ ๖อายุความ
Sechster Abschnitt.Verjährung
第六章消滅時効
+ มาตรา 193/9 - 193/29 หมวด ๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
Erster Titel.Allgemeine Vorschriften
第一節総則
+ มาตรา 193/30 - 193/35 หมวด ๒กำหนดอายุความ
Zweiter Titel.Verjährungsfristen
第二節消滅時効の期間

* * *