ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๑ และ ๒
(ฉบับเดิม)

พร้อมคำแปลภาษาญี่ปุ่นกับข้อสังเกต
เกี่ยวกับความเป็นมา

タイ民事商事法典(初版) 第一編・第二編

日本語訳および参照条文に関する付記

แปลโดย

Shiori Tamura
田村 志緒理 訳

*

บรรพ ๑ หลักทั่วไป

第一編 総則

บรรพ ๒ หนี้

第二編 債権総則

บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา

第三編 契約

* * *