ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๑ และ ๒

พร้อมคำแปลภาษาเยอรมันและภาษาญี่ปุ่น

Zivil- u. Handelsgesetzbuch Thailands
in den deutschen u. japanischen Sprachen
Erstes und Zweites Buch

タイ民事商事法典 独日訳 第一編・第二編

vorgelegt von

Shiori Tamura
田村 志緒理

*

บรรพ ๑ หลักทั่วไป

Estes Buch, Allgemeiner Teil

第一編 総則

บรรพ ๒ หนี้

Zweites Buch, Allgemeines Schuldrecht

第二編 債権総則

บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา

Drittes Buch: Vertratgsrecht

第三編 契約

บรรพ ๔ ทรัพย์สิน

Viertes Buch: Sachenrecht

第四編 物権

* * *