ลักษณะ ๔

นิติกรรม

Vierter Abschnitt.

Rechtsgeschäfte

第四章

法律行為

หมวด ๑

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

Erster Titel.

Allgemeine Vorschriften

第一節

総則

มาตรา ๑๔๙

นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

§ 149

Rechtsgeschäfte sind solche Handlungen, die rechtmäßig und eigenständig vorgenommen werden und sich unmittelbar darauf richten, Rechtsverhältnisse zwischen einzelnen Personen zu begründen, um Rechte zu bestellen, ändern, übertragen, erhalten oder erlöschen.

第149条

法律行為とは、権利を設定し、変更し、移転し、保存し、または終了させるために、個人間に法律関係を結ぶことを直接に目指して、合法的且つ自発的になされる行為をいう。

มาตรา ๑๕๐

การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ

§ 150

Eine Rechtshandlung ist dann nichtig, wenn deren Zweck ein ausdrückliches Verbot des Gesetzes übertritt, unmöglich ist, oder gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.

第150条

法令によって明示的に禁止された目的あるいは不能の目的、または公共の秩序あるいは善良の風俗に反する目的を内容とする如何なる行為も、これを無効とする。

มาตรา ๑๕๑

การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไม่เป็นโมฆะ

§ 151

Eine Rechtshandlung, welche von Vorschriften des Gesetzes abweicht, ist dann nicht nichtig, wenn dieses Gesetz nicht die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten betrifft.

第151条

法令中の規定と異なる内容の行為であっても、その法令の規定が公共の秩序あるいは善良の風俗に関しないものである限り、その行為は無効ではない。

มาตรา ๑๕๒

การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ

§ 152

Eine Rechtshandlung, welche der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig.

第152条

法令により要求される方式に従わずになされた行為は、これを無効とする。

มาตรา ๑๕๓

การใดมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ

§ 153

Eine Rechtshandlung ist dann anfechtbar, wenn sie nicht nach den gesetzlichen Vorschriften über die Geschäftsfähigkeit der Personen vorgenommen worden ist.

第153条

法令中の人の行為能力に関する規定に従わずになされた行為は、これを取り消すことができる。

* * *